Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Lipiec 2009

24 lipca nastąpi uroczyste otwarcie wystawy  „Dziś, jutro, pojutrze. Harcerki i harcerze w służbie Polskiego Państwa Podziemnego”, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji pod kryptonimem Szare Szeregi. Wystawę przygotowało Muzeum Harcerstwa oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie, a  Honorowy Patronat nad wystawą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaplanowano otwarcie trzech części wystawy:
- o godzinie 12.00 – części historycznej ekspozycji „Dziś, jutro, pojutrze” w salach Muzeum Niepodległości;
Podczas uroczystego otwarcia tej części wystawy  wręczone zostanie  Honorowe Wyróżnienie Laska Skautowa „Niezawodnemu Przyjacielowi” Maksymilianowi Celedzie, dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN;
- o godzinie 15.00 – części plenerowej wystawy pt. „Braterstwo”, na tarasie przy kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu;
- o godzinie 17.00 – części biograficznej wystawy „Harcmistrz Władysław Czarnecki – rysownik powstańczej Warszawy”, w salach Muzeum Harcerstwa w Świątyni Egipskiej
w Łazienkach Królewskich.

Wystawa ekspozycji „Dziś, jutro, pojutrze” w salach Muzeum Niepodległości czynna będzie codziennie z wyjątkiem poniedziałków, do 15 października 2009 r.


phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP
W dniu 13 lipca roku zmarła Druhna harcmistrzyni Antonina Gurycka, komendantka Chorągwi Warszawskiej w latach 1959 - 1960.

files/glowna/2009/Gurycka foto.jpgUroczystości pogrzebowe odbędą się 20 lipca o godz. 12.45 w kościele św. Ignacego Loyoli ul. Wóycickiego 14, zaś po mszy odbęda się uroczystości na cmentarzu na Wólce Węglowej


Druhna Antonina Gurycka – drużynowa WŻDH 1938-1942, hufcowa Hufca Ochota 1942-1944, kierowniczka referatu drużyn (programowego) w Komendzie Warszawskiej Chąrogwi Harcerek 1945-1948, drużynowa Drużyny Instruktorek Specjalności przy Komendzie Chorągwi 1947-1948, drużynowa 30 WŻDH w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w 1947. (notatka z „Harcerstwo żeńskie w Warszawie w latach 1911-1949”)

 
Antonina Gurycka – ur. 1920, profesor, psycholog, wielotetnia wykładowczyni i prodziekan Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca Komendata Chorągwi Warszawskiej ZHP w latach 1958-59, komendantka Chorągwi Warszawskiej ZHP 1959-60, kierownik Ośrodka Badań GK ZHP 1960-67, członek NRH 1959-68, członek GKH 1961-64, hm PL (1967). Autorka wielu prac naukowych oraz publikacji harcerskich

/m.s/
na podstawie materiału ze strony: stoleczna.zhp.pl
W związku z tegorocznymi wakacjami list do instruktorów ZHP skierował Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

files/glowna/2009/Rzecznik Praw Dziecka 001.jpg

phm. Adam Zawadzki

rzecznik prasowy ZHP

Informuję, że 13 lipca 2009 r. o godzinie 9:00 w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Placu Narutowicza w Warszawie odprawiona zostanie msza św. w intencji ś.p. Stefana Mirowskiego.

Natomiast 14 lipca 2009 r. o godz. 18.00 w kościele Ojców Franciszkanów p.w. św. Antoniego Padewskiego w Gdyni odprawiona zostanie msza św. w intencji ś.p. hm. Marii Hrabowskiej.

Zachęcamy środowiska harcerskie do uczestnictwa w ww. mszach św.

Informuję, że w serwisie www.dokumnety.zhp.pl zamieszczony został rozkaz specjalany Naczelnika ZHP Ls.3/2009.

phm. Alekdsandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP
W dniach 20-21 czerwca 2009 r. w Warszawie odbyło się IX zebranie Rady Naczelnej ZHP. Jednym z głównych punktów obrad było rozpatrzenie projektu nowego Statutu ZHP.

Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z projektem przygotowanym przez zespół składający się z członków komisji statutowo-regulaminowej Rady Naczelnej oraz przedstawicieli Głównej Kwatery, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, jak również z opiniami władz naczelnych i chorągwi na temat projektu nowego Statutu ZHP.

W wyniku dyskusji, w głosowaniach cząstkowych Rada przyjęła, że:

1) czynne prawo wyborcze mają instruktorzy mianowani przez właściwego komendanta lub Naczelnika ZHP na funkcję nie mającą charakteru dorywczego
oraz wybrani do władz ZHP, którzy opłacili składki członkowskie (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu), z  zachowanie okresu przejściowego, w którym drużynowi niebędący instruktorami posiadaliby czynne prawo wyborcze
np. 2 lata - ujęcie tego przepisu w uchwale Zjazdu wprowadzającej Statut,

2) istnieje funkcja Przewodniczącego ZHP (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu), ale Przewodniczący nie jest członkiem Rady Naczelnej ZHP,

3) w skład Rady Naczelnej ZHP wchodzą:
- po jednym instruktorze wybranym przez każdą radę chorągwi,
- instruktorzy wybrani przez Zjazd ZHP - w liczbie równej liczbie chorągwi (jeden z wariantów dotychczasowego projektu Statutu),

4) wyboru i odwołania Naczelnika ZHP dokonuje Rada Naczelna ZHP, wyboru i odwołania komendanta chorągwi dokonuje rada chorągwi (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

5) kontrola nad działalnością programową, gospodarczą i finansową ZHP jest w kompetencji Rady Naczelnej ZHP (likwidacja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP), kontrola nad działalnością programową, gospodarczą i finansową
chorągwi jest w kompetencji rady chorągwi (likwidacja komisji rewizyjnych chorągwi) - zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu,

6) zuchem jest członek ZHP, który złożył Obietnicę Zucha, a harcerzem (harcerzem starszym, wędrownikiem) jest członek ZHP, który złożył Przyrzeczenie Harcerskie - po uprzednim nabyciu członkostwa ZHP (zgodnie z
dotychczasowym projektem Statutu),

7) nie ma górnego ograniczenia wieku członków ZHP, którzy nie są instruktorami (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

8) likwidacji ulega kategoria członków wspierających bez możliwości zachowania tego statusu dla dotychczasowych członków (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

9) nie ma ograniczenia co do liczby kadencji sprawowania funkcji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi i komendanta hufca (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

10) nie ma zaliczania służby instruktorskiej (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

11) zjazdy nadzwyczajne obradują nad sprawami, dla których zostały zwołane, jednak większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w zjeździe z głosem decydującym zjazd może
wprowadzić inne sprawy do porządku obrad (zgodnie z dotychczasowym projektem Statutu),

12) wybór delegatów na Zjazd ZHP odbywa się na zjazdach chorągwi (jeden z wariantów dotychczasowego projektu Statutu).

Następnie Rada Naczelna przyjęła cały projekt nowego Statutu ZHP. Za podjęciem uchwały nr 49/XXXV w sprawie przyjęcia projektu Statutu ZHP głosowano 18 członków Rady Naczelnej, 1 osoba była przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt nowego Statutu ZHP przyjęty przez Radę Naczelną jest dostępny w dziale 'Dokumenty' serwisu www.statut.zhp.pl


hm. Rafał M. Socha
przewodniczący komisji statutowo-regulaminowej Rady Naczelnej ZHP
Informuję, że 30 czerwca 2009 r. GK ZHP podjęła Uchwałę nr 210/2009 w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt koncepcji funkcjonowania i zarządzania CWM ZHP „Z.A. Zawisza Czarny”.

Uchwała wraz z załącznikiem dostępne są na stronie
http://dokumenty.zhp.pl/227_strona_glowna_viii.uchwaly,_decyzje,_stanowiska_wladz_naczelnych_zhp-glowna_kwatera_zhp,_naczelnik_zhp,_skarbnik_zhp-uchwaly_glownej_kwatery_zhp-2009


hm. Przemysław Marchlewicz
skarbnik ZHP
2009-07-02 16:22
michal
files/media/2009/2 lipca 2009 STOP 18 018.jpg2 lipca w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „STOP 18” harcerki i harcerze z hufców: Pruszków, Mińsk Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, uczestniczyli w happeningu przy stacji Metra Warszawa-Centrum. Manifestację zorganizowano by nagłośnić problem sprzedaży papierosów nieletnim.

Młodzież sięga po papierosa z ciekawości, za namową rówieśników, bywa także, że powodem jest nuda. Z badań jakie przeprowadza Program STOP 18 wynika, że 40% uczniów pierwszych klas gimnazjów ma za sobą pierwszy kontakt z papierosem, nałogowo pali 3% młodzieży w wieku 14-15 lat.

Głównym celem Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych. Program jest realizowany przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim. Chodzi również o uświadomienie sprzedawców, że mają prawo żądać dokumentów potwierdzających pełnoletność osoby, która chce kupić papierosy.


Zachęcamy wszystkie środowiska harcerskie do wzięcia udziału w kampanii STOP 18!

Szczegółowych informacji udziela:
Michał Pełczyński, koordynator akcji
tel. 0 691 745 292, email:biuro@stop18.pl

phm. Adam Zawadzki
rzecznik prasowy ZHP

pwd. Agnieszka Pawlak
Hufiec Poznań-Wilda