Białostocka
Dolnośląska
Gdańska
Kielecka
Krakowska
Kujawsko-Pomorska
Lubelska
Łódzka
Mazowiecka
Opolska
Podkarpacka
Stołeczna
Śląska
Warmińsko-Mazurska
Wielkopolska
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej
Schronisko Głodówka

files/zhp.pl/tpl/img/menu_sep.png

files/instruktor.zhp.pl/tpl/1procent.zhp.png

Maj 2010

To już ostatni dzień przysyłania kart do "Jubileuszowej kroniki gromad i drużyn ZHP".
Jeżeli jeszcze nie wysłaliście karty, zróbcie to natychmiast!

Taka okazja już się nie powtórzy - jest to wyjątkowa kronika, którą można stworzyć tylko raz na sto lat!

Karty wysyłajcie na adres:
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
z dopiskiem "Jubileuszowa kronika drużyn".

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP ds. programu

22 maja 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja instruktorska, którą zorganizował Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP. Jej celem było zakończenie prac nad dokumentem „System pracy z kadrą w ZHP”.

Na podstawie wniesionych na konferencji uwag i przeprowadzonej dyskusji internetowej opracowana została nowa wersja dokumentu, która zostanie przedstawiona Głównej Kwaterze ZHP a następnie wniesiona pod obrady Rady Naczelnej.

DOKUMENT DO POBRANIA

Prosimy o udział w dyskusji na forum:
http://forum.zhp.pl/viewtopic.php?id=7856

hm. Jolanta Kreczmańska

przewodnicząca zespołu opracowującego system pracy z kadrą

W poniedziałek 24 maja zakończył się 43. zlot InterCamp w Viersen (Niemcy). 122 harcerzy i instruktorów ZHP od piątku do poniedziałku w weekend zielonoświątkowy uczestniczyło w zajęciach programowych przygotowanych przez instruktorów skautowych z organizacji stowarzyszonych w InterCamp Committee. Były zajęcia na terenie zlotu, wędrówki i rajdy, wieczorami program na scenie. Razem 3000 skautów z: Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Kanady, Czech oraz Polski poznawało się i wspólnie bawiło, zachowując niezapomniane wspomnienia.


Szersza relacja z tegorocznego InterCampu w czerwcowym wydaniu „Czuwaj”.
Najbliższy InterCamp za rok. W roku 2015 InterCamp odbędzie się w Polsce.

phm. Sebastian Kowalczyk
szef polskiej reprezentacji na zlot InterCamp 2010

Druhny i Druhowie,

Jednym z głównych celów Związku Harcerstwa Polskiego jest upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

Prowadząc pracę wychowawczą wśród młodzieży podejmujemy ważne zadania, które przygotowują ją do aktywnego udziału w życiu Państwa i Narodu. Na przestrzeni stuletnich dziejów naszego ruchu harcerki i harcerze zawsze znajdowali się wśród tych, którym nieobojętne były losy kraju.

Wychowanie młodzieży do demokracji i samorządności polega na odpowiednim przygotowaniu jej do udziału w życiu społecznym. W harcerstwie robimy to, wykorzystując naszą metodę. Praca w małych grupach, wspólne podejmowanie decyzji, wspólna realizacja zadania i wspólna ocena efektów, pokazuje harcerkom i harcerzom, że mają możliwość wyboru, decydowania o tym, co zrobią, ale równocześnie uświadamia, że za swoje decyzje ponoszą odpowiedzialność.

Przygotowując ich w ten sposób do dorosłego życia, oczekujemy, że w przyszłości nie będą tylko biernymi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje. Historia i dzień dzisiejszy pokazuje, że robimy to dobrze. Harcerze i instruktorzy są wśród wybitnych działaczy społecznych, politycznych, naukowych, gospodarczych, na odpowiedzialnych stanowiskach w wielu instytucjach.

Druhny i Druhowie,
Zbliżają się wybory prezydenckie. Jednym z najważniejszych praw każdego obywatela jest czynne prawo wyborcze  – możliwość decydowania o tym, kto będzie stał na czele Państwa.

Zachęcam wszystkich dorosłych członków Związku Harcerstwa Polskiego – pełnoletnich wędrowników, instruktorki i instruktorów, seniorki i seniorów do skorzystania
z tego zaszczytnego przywileju obywatelskiego, a w myśl Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego obowiązku. Każdy z nas w poczuciu odpowiedzialności niech dokona wyboru zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przekonaniami i w najlepszej wierze, że wybór ten będzie najkorzystniejszy
dla naszej Ojczyzny.

Zachęcając dorosłych członków Związku do udziału w wyborach prezydenckich, przypominam o obowiązku przestrzegania zapisów Statutu ZHP, który  w paragrafie 2 punkt 3 stanowi: „ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej”.


Czuwaj!


hm. Adam Massalski


Warszawa, dnia 14 maja 2010 r.

Jeśli pracujesz z innymi instruktorami, jesteś komendantem szczepu, członkiem komendy hufca lub chorągwi, działasz w namiestnictwie, referacie lub zespole kadry kształcącej - nie może zabraknąć Cię 22 maja w sobotę od godziny 12.00 do 18.15 w Warszawie na konferencji instruktorskiej „System pracy z kadrą”.

Na zgłoszenia masz jeszcze tylko 3 dni!

Więcej informacji oraz formularz na stronie ksztalcenia.

hm. Jolanta Kreczmańska
przewodnicząca zespołu opracowującego system pracy z kadrą

Uwaga drużynowi!

Tylko do końca maja czekamy na Wasze karty do Jubileuszowej Kroniki Drużyn!

Warto mieć swoje miejsce w pamiątkowej kronice Stulecia Harcerstwa. Karty do uzupełnienia otrzymały wszystkie drużyny i gromady zuchowe w Polsce.

Co powinno znaleźć się na waszej karcie?

- Kim jesteście - podajcie nazwę drużyny oraz z jakiego jesteście hufca,
- Na pewno przyda się ładne zdjęcie,
- Opis przygotowania do stulecia w ramach propozycji „Praca nad sobą - Braterstwo - Służba”,
- Realizacja propozycji „10 kroków do stulecia”,
- Dodajcie do karty też swojego „ducha” - wasze rysunki, oryginalne ilustracje, coś, w czym jesteście dobrzy.

Karty przysyłajcie na adres Głównej Kwatery ZHP - ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem „Jubileuszowa kronika drużyn”.

phm. Paweł Chmielewski
Wydział Programowy GK ZHP

files/glowna/2010/kronika1.jpg